Aktualności

zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

12.06.2016

 

 

 
     

 

                             II Rajd Nordic Walking oraz  Rajd Mieszka i Dąbrówki

dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski

 R E G U L A M I N

Konkurencje : NORDIC  WALKING i MARSZ

I .ORGANIZATOR :

Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

II. CEL IMPREZY

Promocja zdrowego stylu życia przez propagowanie sportu, rekreacji  i aktywności ruchowej.

Propagowanie  formy rekreacji rodzinnej i grupowej i integracja osób w różnych przedziałach wiekowych

Uczczenie historycznego wydarzenia 1050 rocznicy chrztu Polski

Rekrutacja grupy dzieci dla której zorganizowana zostanie bezpłatna wycieczka Szlakiem                 Piastowskim

Cel charytatywny 

III.TERMIN:12 czerwca 2016 r – niedziela

VI. TRASA – 

Długość trasy wynosi ok.5 km. – wiedzie przez malownicze tereny gminy Suchy Las –                    start i meta Stajnia Patataj w Zielątkowie

VII.ZGŁOSZENIA /imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania/

Przyjmują członkowie Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom –Tel. 601 70 20 90 ,

Zapisy będą przyjmowane do dnia 1 czerwca .Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia lub wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w imprezie bezpłatnie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych, bądź  opiekunów grup.

VIII.ŚWIADCZENIA

opieka organizatora.                                                                                                                        poczęstunek rajdowy                                                                                                                                nagrody: dyplomy dla  wszystkich uczestników a dla najliczniej reprezentowanej klasy ze szkół znajdujących się w gminie Suchy Las  ; całodniowa wycieczka Szlakiem Piastowskim

IX. SPRAWY RÓŻNE

1.Wpisowe wynosi:  20- zł. od osoby dorosłej,. -  dzieci i młodzieży do lat 18  lub młodzież uczestniczą w imprezie bezpłatnie. Uwaga :Wpisowe nie jest zwracane.

2.Uczestnicy  imprezy  mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również korzystać wyłącznie z wyznaczonej trasy oraz przestrzegać przepisy ruchu drogowego w przypadku marszu  drogą  przeznaczoną dla ruchu kołowego.

3.Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w rajdzie.

4.Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność- dzieci i młodzież do 18  roku życia uczestniczą  tylko pod opieką osoby dorosłej tzn. że każdej osobie niepełnoletniej musi towarzyszyć dorosły opiekun!

5.Aby otrzymać główną nagrodę w postaci bezpłatnego uczestnictwa w wycieczce należy zgłosić do udziału w imprezie zorganizowaną grupę uczestników- uczniów gminnych szkół podstawowych – od klasy I do V – tej . Dzieci muszą być pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela, który będzie sprawował  opiekę nad grupą, a każdemu dziecku będzie towarzyszyła dorosła osoba. Aby zdobyć nagrodę główną - klasy nie muszą reprezentować wszyscy uczniowie, ale w wycieczce będą mogli uczestniczyć wszyscy – nawet ci uczniowie, którzy nie przyczynią się do zdobycia nagrody . Na listę klasy mogą wpisywać się także  dorosłe osoby związane z  klasą  rodzice, rodzina, sąsiedzi. Prawo do uczestnictwa w wycieczce otrzyma ta klasa wraz  z wychowawcą , która  przedstawi najliczniejsza listę startową i w dniu rajdu  najliczniej stawi się na starcie a wszyscy uczestnicy ukończą rajd.. Dorosłe osoby dopisane do klasy nie będą mogły jednak uczestniczyć w wycieczce. Wycieczka zostanie zorganizowana we wrześniu – dlatego w konkursie nie mogą wystąpić uczniowie klasy VI

6. W przypadku jeśli dwie lub więcej klas będzie reprezentowana przez taką samą liczbę startujących – o zwycięstwie zadecydują miejsca na mecie .

7. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. We wszystkich sprawach nie ujętych  w regulaminie decyduje organizator rajdu, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.

9.Nie każdy uczestnik musi posiadać kijki do Nordic Walking. – Marsz rozegrany zostanie bowiem zarówno w wersji Nordic Walking jak i zwykłego marszu

10-.Każdy uczestnik powinien być wyposażony w przewiewne ubranie, wygodne obuwie, czapkę.

11.Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

12  Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków            w relacjach medialnych oraz materiałach promocyjnych organizatorów.Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję oraz na stronach stowarzyszenia.

Z A P R A S Z A M Y !!!

                                              W imieniu Sucholeskiego  Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom :

                                              Andrzej Cygańczyk – prezes

 

 

Podaruj nam 1%

KRS: 0000206271


ul. Nad Torem 23

62-001 Chludowo

gm. Suchy Las,

pow. poznański,

woj. wielkopolskie,


TEL: 510-056-457

NIP: 777-25-61-222

E-MAIL: acyganczyk@clipper.com.pl


Nr konta:

37 1020 4027 0000 1502 0491 7128

Galeria Zdjęć

Nasi dobroczyńcy