Aktualności

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym z atrakcyjnymi nagrodami. 30 - scior dzieci z gminnych szkół wyjedzie w tym roku na historyczną wycieczkę . Może to właśnie będziesz Ty ?

30.04.2013

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Bohaterowie II wojny światowej

 

1.     Organizatorem konkursu jest  Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

2.     Konkurs rozpoczyna się 1.o5.2013r. i trwać będzie do 15.06.2013r.

3.     Temat prac konkursowych brzmi: „”.Bohaterowie II wojny światowej

4.     W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów gminy Suchy Las

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1.     Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora lub przynieść na festyn z okazji Dnia Dziecka:

1.     Biedrusko 1.06.2013r.

2.     Zielątkowo  agroturystyka PATATAJ  8.06.2013r.

 

 

1.     Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice Temat pracy: Bohaterowie II wojny światowej .

2.     Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

 

3.     Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

4.     W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

5.     Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

6.     Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

7.     Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

8.     Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

1.     Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2.     Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3.     Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie na stronie internetowej WWW.SSpd.pl .

4.     Nagrodą główną w konkursie jest uczestnictwo wycieczce Śladami Bursztynowej Komnaty i dlatego jury wybierając zwycięzców konkursu weżmie pod uwagę również ocenę z zachowania i stan zdrowia dziecka.

 

5.     Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

6.     Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 

Podaruj nam 1%

KRS: 0000206271


ul. Nad Torem 23

62-001 Chludowo

gm. Suchy Las,

pow. poznański,

woj. wielkopolskie,


TEL: 510-056-457

NIP: 777-25-61-222

E-MAIL: acyganczyk@clipper.com.pl


Nr konta:

37 1020 4027 0000 1502 0491 7128

Galeria Zdjęć

Nasi dobroczyńcy